จากนโยบายของรัฐบาล สู่ที่มาของการศึกษาโครงการ

        การพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา