สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดปฟระชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ ๑ โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC  ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย  นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รวมถึงที่ปรึกษาโครงการโครงการร่วม  ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอกรอบแนวคิดการศึกษา การคัดเลือกพื้นที่ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC เพื่อนำไปพัฒนาโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 77 คน  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศสรุปผล
การประชุมกลุ่มย่อยฯ( focus group )

ดาวน์โหลด
 
เอกสารประกอบ
การประชุมกลุ่มย่อยฯ( focus group )

ดาวน์โหลด

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ 1