สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตีนนก ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC  ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นางวราภรณ์  ศิริวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย  นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และทีมที่ปรึกษาโครงการร่วม ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอกรอบแนวคิดการศึกษา การคัดเลือกพื้นที่ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประเมินผล และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน  215 คน  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทร

 

เอกสารประกอบ
การประชุมกลุ่มย่อยฯ( focus group ) ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด
 
เอกสารประกอบ
การประชุมกลุ่มย่อยฯ( focus group ) ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ 2