สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ 3
โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่3 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC ขึ้นโดยมีตัวแทนจาก สนข. พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการร่วมดำเนินการประชุมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 44 คนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ

 

เอกสารประกอบ
การประชุมกลุ่มย่อยฯ( focus group ) ครั้งที่ 3
ดาวน์โหลด
 
เอกสารประกอบ
การประชุมกลุ่มย่อยฯ( focus group ) ครั้งที่ 3
ดาวน์โหลด

 

 

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)