สนข. จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับEEC

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉ บับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รวมถึงที่ปรึกษาโครงการโครงการร่วม ดำเนินการสัมมนาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเอกสารการสัมมนาเพื่อเผย แพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างรายงานฉบับสมบูร

ดาวน์โหลด
การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)