fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu119:DataDetail1

สนข. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ 2

รายละเอียด

กําหนดกํารประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังควํามคิดเห็นจํากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ 1 
รายละเอียด


แบบตอบรับ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ 1
รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC
รายละเอียด

บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ดาวน์โหลด

แผ่นพับข้อมูลโครงการฯ 
ดาวน์โหลด